TRAKTORMÁNIA TEAM O.Z.

Priatelia, aby sme naše aktivity v rámci Traktormánie posunuli na vyšší level a dali im aj oficiálny rámec, rozhodli sme sa v roku 2022 založiť občianske združenie Traktormánia team, ktorého hlavným cieľom je rozvíjať tento náš motoristický sviatok. Traktormánia nie je len o traktoroch, štvorkolkách a o off-roade, ale aj o rozvoji spoločensko-kultúrneho života na mikroúrovni našej obce, až po regionálnu úroveň Požitavia a možno ešte ďalej, keďže každým rokom pribúdajú súťažiaci a návštevníci z iných krajov nášho krásneho Slovenska. 

Ďakujeme za Vašu priazeň.

STANOVY ZDRUŽENIA

NÁZOV: Traktormánia team o.z.

IČO: 54510074

CIEĽOM ZDRUŽENIA JE:

 • Podpora a rozvoj športových a pohybových aktivít osôb všetkých kategórii, vrátane dospelých a seniorov a dôrazom na aktívne trávenie voľného času
 •  Podpora a rozvoj organizovania prehliadok historických vozidiel
 •  Podpora a združovanie vlastníkov a priaznivcov historických vozidiel
 •  Podpora a rozvoj spoločenského a kultúrneho života občanov
 •  Podpora a rozvoj tematických podujatí na lokálnej i medzinárodnej úrovni
 •  Podpora a rozvoj ľudových tradícii a kultúrneho dedičstva
 •  Podpora a rozvoj spoločenského života občanov
 •  Podpora a rozvoj účasti na amatérskych súťažiach
 •  Podpora a rozvoj propagácie regionálneho turizmu
 •  Podpora a rozvoj agroturistiky na Slovensku a v zahraničí
 •  Podpora a rozvoj ochrany kultúrneho dedičstva Slovenska
 •  Podpora a rozvoj organizovania prehliadok a amatérskych súťaží historických traktorov a iných vozidiel

Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä:

 •  Organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, semináre a školenia,
 •  realizovať publikačné a  konzultačné aktivity
 •  presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej úrovni
 •  uskutočňovať podobné aktivity
ČLENSTVO
 
 • Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. 
 • Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

Členovia združenia majú právo:  

 • podieľať sa na činnosti združenia
 • voliť a byť volení do orgánov združenia
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
 • byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia
Členovia združenia majú povinnosti:
 • dodržiavať stanovy združenia
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia
 • platiť členské poplatky
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia
Zánik členstva
 
 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby
 • zánikom združenia
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena
 • vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.
ORGÁNY ZDRUŽENIA
 
Orgány združenia
 
 • najvyšší orgán – Členská rada
 • štatutárny odrgán – Predseda
Najvyšší orgán
 
 • Schvaľuje zmeny stanov
 • volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu
 • schvaľuje plán činností a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
 • schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu
 • rozhoduje o zrušení združenia zlúčením s iným občianskym združením, alebo dobrovoľným rozpustením
 • schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred
 • najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia
 • Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov
 • Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu
 • Funkčné obdobie štatutárneho orgánu sú 1 rok/y
 • Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
 
 • Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
 • Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, alebo orgánov verejnej správy
 • Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činnosti združenia.